Takeda Shihan in Heidenheim 7.Juli 2012

Takeda Shihan in Aikido im Hof in Duisburg 13.Juli.2012

Takeda Shihan in Duisburg-Wedau 14.-15.Juli 2012