Yokohama-shi

Totsuka-ku

Kawakamichou 486-7

Kanagawa Ken / Japan

takeda-dojo.com